Council of European Geodetic Surveyors

20/01/2016 komora 0

Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи e членка на Европскиот совет на Геодети (Council of European Geodetic Surveyors) ЛИНК: […]