Насоки за упис во МЗШВ

26/07/2019 komora 0

Почитувани колеги, На Ваше запознавање и понатамошно постапување во прилог на пораката е прикачен документот по однос на давање насоки за упис во Регистарот на вршители на […]

Упатство од АКН за заверка на ГЕ – ажурирани подлоги за дигиталните катастарски општини

30/10/2017 komora 0

Во прилог на линкот подолу е Упатството од Агенцијата за катастар на недвижности, кое се однесува на заверка на ГЕ за геодетски работи за посебни намени- ажурирани геодетски подлоги. […]