Известувањето за корисниците на МАКПОС системот

Почитувани колеги,

Агенцијата за катастар на недвижности ги известува сите корисници на веб страната на МАКПОС системот дека на истата е имплементиран безбедносен пристап и дека сега таа функционира како https – страна.

Со тоа променет е линкот за пристап до веб страната, па наместо преку стариот линк http://makpos.katastar.gov.mk сега до веб страната се пристапува преку линкот https://makpos.katastar.gov.mk.