Допис – Укажување од АКН

Почитувани колеги,
 
На ваше запознавање во прилог на пораката е прикачен дописот 
од Агенцијата за катастар на недвижности, со број: 0311-14572/1 од 25.11.2020 година.