Известување за трета и четврта задолжителни обуки за 2020 година

Почитувани,

Во прилог на овој маил Ви го доставуваме соопштението за престојаните трета и четврта обуки наменети за трговците поединци – овластени геодети.

Истото потребно е да поставено на Вашата веб страна и дистрибуирано до сите трговски друштва за геодетски работи.

Со почит,

Бојан Анастасов

Раководител на сектор за координација на

меѓународни и национални активности

(AREC INTERNATIONAL),

Агенција за катастар на недвижности

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.4

Скопје

+389 2 3204 816

Bojan Anastasov

Head of sector for Coordination of

international and national activities

(AREC INTERNATIONAL),

Agency for Real Estate Cadastre

Trifun Hadjijanev, 4                                                                                                                 

Skopje

+389 2 3204 816