Известување од Комората по однос на обврската за Годишна членарина за 2020

Почитувани колеги,
Врз основа на Одлуката донесена на последната седница на Управниот одбор на Комората,
одржана на 16.09.2020 година, во прилог на пораката на ваше запознавање е прикачено
Известувањето од Комората по однос на обврската за Годишна членарина за 2020 година.
Со почит и останете во добро здравје,
 

Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи