Известување за Измена и дополнување на Правилникот за одржување на КН

Почитувани колеги,

На ваше запознавање и понатамошно постапување

во прилог е прикачена Измената и дополнувањето на Правилникот за одржување на КН

со којашто се дополнува погореспоменатиот Правилник согласно потребата од изготвување на геодетски елаборат
во постапка на предбележување во случај кога еден објект се гради на две или повеќе парцели,
заради определување на парцелата на којашто лежи поголемиот дел од објектот,
а во насока на запишување на прибелешката во Имотниот лист.
Со оглед дека станува збор за новитет, од страна на Агенцијата за катастар на недвижности е
доставена информацијата за споменатата Измена на Правилникот за одржување на КН,
којашто Комората ја дистрибуира до своите членки.
Поздрав и чувајте се!
Наташа Тринпаревска