Заклучок по однос на немање услови за организирање на Редовно Годишно Собрание на Комората

Почитувани колеги,
 
На Ваше запознавање во прилог на пораката е прикачен дописот со број: 02-116/1 од 21.05.2020 година насловен како:
 
 –  Заклучок по однос на немање услови за организирање на Редовно Годишно Собрание на Комората,

доставен од страна на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.

Заклучок УО – 21.05.2020 – ПРИТИСНИ download .pdf

 
Со почит,