Галерија од одржано редовно Годишно Собрание на Комората 2019