Насоки за упис во МЗШВ

Почитувани колеги,

На Ваше запознавање и понатамошно постапување во прилог на пораката е прикачен документот по однос на давање насоки за упис во Регистарот на вршители на работи од областа на консолидацијата, којшто е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО ДОКУМЕНТОТ СО НАСОКИ – притисни download