Галерија од семинарот и годишното собрание на ЦЛГЕ во Софија,