ЧЕСТИТ СВЕТСКИОТ ДЕН НА ГЕОДЕТИТЕ 21-ви Март

На сите колеги геодети во Македонија, во Европа и ширум светот, коишто денес го
прославуваат својот ден, Комората на трговски друштва за геодетски работи на
Република Македонија им го честита Светскиот ден на геодетите.

За првпат оваа година, Советот на геодети на Европа (ЦЛГЕ) во соработка со
Националното здружение на професионалните геодети на САД (НСПС) и
Меѓународната федерација на геодетите (ФИГ), 21-ви Март го прогласија за Светски
ден на геодетите.

Оваа година, централната манифестација ќе се одржи во Вашингтон – САД, насловена
како Геодетска недела (Nacional Surveyors Week) што се одржува во организација на
Националното здружение на професионалните геодети на САД (НСПС) во рамките на
Конференцијата – Земјата и сиромаштијата (Land and Poverty Conference) на која
организатор е Светска Банка(The World Bank).

Во текот на денешниот ден ќе биде организирана округла маса на која ќе се дискутира за
допринесот на геодетската струка во светот, а презентации во името на Советот на геодетите
на Европа (ЦЛГЕ) ќе одржат:
– Николас Смит – Франција;
– Џејмс Каванаг – Велика Британија;
– Жан-Ив Пирло – Белгија;
– Владимир Крупа – Хрватска и
– Морис Барбиери – Швајцарија.

Global Surveyors’ Day – March 21, 2018

The Chamber of Trade Surveying Companies of the Republic of Macedonia congratulate the Global Surveyors’ Day to all surveyors in Macedonia, Europe and worldwide, who today celebrate this event.

This year for the first time, the Council of Surveyors of Europe (CLGE) in cooperation with the National Association of Professional Surveyors of the United States (NPSC) and the International Federation of Surveyors (FIG), have declared March 21-st as the Global Surveys’ Day.


This year, the central event will be held in Washington, USA, organized by the National Association of Professional Surveyors of the United States (NPSS) within the Land and Poverty Conference, organized by the World Bank.


Also today will be organized a Round Table in order to discuss about contribution of the surveying profession in the world, and on the behalf of the Council of European Surveyors (CLGE) will be given presentations of the following:
– Nicolas Smith – France;
– James Kavanagh – United Kingdom;
– Jean-Yves Pirlo – Belgium;
– Vladimir Krupa – Croatia and
– Maurice Barbieri – Switzerland.

Други вести и наслови

No comments found