Известувањето на Агенцијата за катастар на недвижности за матични броеви

Почитувани колеги,

Во прилог на пораката е прикачен дописот од Комората на трговски друштва за геодетски работи
и Известувањето на Агенцијата за катастар на недвижности за матични броеви, коешто се однесува за вработените во Агенцијата за катастар на недвижности.

ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА ОВОЈ ЛИНК – ПРИТИСНИ СТРАНА 1 – СТРАНА 2

Со почит,
Наташа Тринпаревска

Секретар на Комора на трговски
друштва за геодетски работи на РМ
Контакт:

Тел.:02/3220 449
Моб.:078/230 087
Факс:02/321 66 54
E-mail:info@geokomora.mk
www.geokomora.mk