Упатство од АКН за заверка на ГЕ – ажурирани подлоги за дигиталните катастарски општини

Во прилог на линкот подолу е Упатството од Агенцијата за катастар на недвижности, кое се однесува на заверка на ГЕ за геодетски работи за посебни намени- ажурирани геодетски подлоги.

ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО УПАТСТВОТО НА ОВОЈ ЛИНК – ПРИТИСНИ ЛИНК