Техничко упатство за постапување при повторно поднесување на пријава за запишување промена во катастарот на недвижности еКат Шалтер

На овој линк превземете го упатството – притисни download