Распоред на состаноците на членовите на Управниот одбор на Комората со претставниците на приватните геодетски фирми

19/08/2016 komora 0

Врз основа на планираните активности на членовите на Управниот одбор на Комората на Трговски друштва за геодетски работи, согласно подолу прикажаниот Распоред на одржување на […]