Кавадарци – Овластени Геодетски фирми

Р.бр. Име на фирма Адреса Email / телефон Бр.Лиценца
1 БИРО ЗА ПРЕМЕР ДООЕЛ Бул. Моша Пијаде бр.6А katastarskobiro@yahoo.com 03-460/3 од 24.12.2013
2 ГЕОВИЗИЈА ДООЕЛ Бул. Моша Пијаде бр.5 geovizija@yahoo.com 03-424/3 од 04.03.2014
3 ГЕОДАТА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Бул. Едвард Кардељ бр.11/1-2 geodataing@yahoo.com 03-439/3 од 24.12.2013
4 ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР ДООЕЛ Бул. Едвард Кардељ бр.7 geodetskipremer@yahoo.com 03-429/3 од 29.04.2014

Изберете друг град:

Скопје | Берово | Битола | Валандово | Велес | Виница | Гевгелија | Гостивар | Делчево | Кавадарци | Кичево | Кочани | Куманово | Неготино | Ново Село | Охрид | Прилеп | Радовиш | Ресен | Свети Николе | Струга | Струмица | Тетово | Штип |