Досегашни претседатели на Комората


Горданчо Бошкоски, геод.инж, прв претседател на Комората на овластени геодети на РМ
Избран: 11.05.2008 година на Иницијативното Собрание на Комората на овластени геодети во Струмица. Времетраење на мандатот: 06.11.2010 година.


м-р Борис Тунџев, дипл.геод.инж, втор претседател на Комората на овластени геодети на РМ
Избран: 06.11.2010 година на Вонредно Собрание во Прилеп.
Времетрање на мандатот: 01.06.2013 година.


м-р Борис Тунџев, дипл.геод.инж, прв претседател на Комората на трговски друштва за геодетски работи на РМ
Избран: 01.06.2013 година на Редовно Собрание во Струмица.
Времетраење на мандатот: 26.05.2016 година.