Секретар на Комората


Наташа Тринпаревска , дипл.филолог
Секретар на Комора на трговски друштва за геодетски работи на РМ