Претседател на Комората


Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

м-р Никола Рибароски, дипл. геод.инж
овластено лице во приватна геодетска компанија