Комисија за Лиценцирање

Комисијата за издавање лиценца/решение и престанок  и одземање на лиценца за вршење на теренски геодетски работи


  • м-р Полексена Николовска, дипл. геод инжПретседател на комисијата
  • Сашо Каљков, дипл.геод.инжЧлен на комисијата
  • Татјана Ценова-Митреска, дипл.правникЧлен на комисијата од Агенција за Катастар на Недвижности


  • м-р Кирил Сечков, дипл.геод.инжЗаменик Претседател на комисијата
  • Драган Петрески, дипл.геод.инжЗаменик член на комисијата
  • Бојан Атанасов, дипл.правникЗаменик член на комисијата од Агенција за Катастар на Недвижности