Дописи



  • Дополнување на упатство за физичка делба на катастарска парцела која претставува градежно земјиште – притиснете за превземање .pdf | страна 1 | страна 2 | страна 3 |

  • Известувањето на Агенцијата за катастар на недвижности за матични броеви – ПРИТИСНИ страна 1 – страна 2

  • Барање за преземање предлог-мерки за заштита од COVID-19 на геодетските компании – ПРИТИСНИ download .pdf


  • Заклучок УО – 21.05.2020 – ПРИТИСНИ download .pdf