Дописи  • Дополнување на упатство за физичка делба на катастарска парцела која претставува градежно земјиште – притиснете за превземање .pdf | страна 1 | страна 2 | страна 3 |

  • Известувањето на Агенцијата за катастар на недвижности за матични броеви – ПРИТИСНИ страна 1 – страна 2